DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/1159
Title: Trắc địa
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Trắc địa
Bình sai lưới
Mặt bằng
Độ cao
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ (Lưu hành nội bộ)
Abstract: Sách gồm 4 chương. Chương 1: Bài tập tính toán cơ sở. Chương 2: Bài tập đo các yếu tố cơ bản. Chương 3: Bài tập bình sai lưới khống chế mặt bằng. Chương 4: Bài tập bình sai lưới khống chế độ cao.
URI: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/1159
Appears in Collections:Công nghệ Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chuong 2.pdf2.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Chuong 3.pdf2.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Chuong 4.pdf2.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Baitap.pdf250.46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Chuong 1.pdf3.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.