DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/1182
Title: An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
Authors: Nguyễn, Thanh Hội
Keywords: An toàn lao động
Vệ sinh công nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ (Lưu hành nội bộ)
Abstract: Sách gồm 8 chương. Phần 1: An toàn lao động, gồm Chương 1: Khái niệm chung về các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa; Chương 2: An toàn đối với các thiết bị máy móc; Chương 3: An toàn điện; Chương 4: An toàn hoá chất; Chương 5: Phòng chống cháy nổ. Phần 2: Vệ sinh lao động, gồm Chương 1: Những vấn đề chung về khoa học vệ sinh lao động; Chương 2: Vi khí hậu trong sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường lao động; Chương 3: Vệ sinh lao động trong một số ngành sản xuất công nghiệp.
URI: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/1182
Appears in Collections:Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ATLD&VSCN.Fulltext.pdf41.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.