DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/363
Title: Ảnh hưởng của canh tác bắp rau theo tiêu chuẩn Globalgap đến một số đặc tính lý-hóa và sinh học đất
Authors: Tất, Anh Thư
Võ, Thị Gương
Lê, Khánh Linh
Keywords: Canh tác
Đặc tính
Sinh học
Tiêu chuẩn
Nông nghiệp
Hóa học
Bón phân
Sinh vật
Truyền thống
Issue Date: 2014
Citation: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Số 22, Trang 41-47
URI: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/363
Appears in Collections:BT - Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tatanhthu.pdf473.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.