DSpace

Please use this identifier to cite or link to this item: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/981
Title: Kỹ thuật lập trình
Authors: Hoàng, Thị Mỹ Lệ
Keywords: Lập trình máy tính
Ngôn ngữ lập trình C
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ (Lưu hành nội bộ)
Abstract: Sách gồm 8 chương: Phương pháp lập trình; Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình c; Các lệnh của ngôn ngữ lập trình c; Hàm và cấu trúc chương trình; Con trỏ; Dữ liệu kiểu mảng; Dữ liệu kiểu xâu kí tự; Dữ liệu tự định nghĩa và dữ liệu kiểu cấu trúc.
URI: http://data.dct.udn.vn/handle/DCT/981
Appears in Collections:Công nghệ Thông tinItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.